نوامبر 30, 2022

دانلود مقاله مقايسه دو روش توموگرافي معمولي و راديوويزيوگرافي


راديوگرافي به عنوان ابزار اصلي بررسي هاي پيش از جراحي ايمپلنت محسوب ميشود. در حال حاضر از روش سي تي اسكن به عنوان دقيق ترين روش براي اين بررسي ها به منظور مطالعة كيفيت و كمیت استخوانهاي فكين استفاده ميشود. با اين حال در سالهاي اخير ميزان دوز دريافتي بيمار كه در روش سي تي اسكن نسبت به روشهاي عادي تا چندين برابر بيشتر است، ايدة كاربرد دقيقتر روشهاي عادي و يا استفاده از روشهاي جديد با ميزان دوز پايينتر را تقويت نموده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف مقايسه دقت روش توموگرافي عادي با روش داخل دهاني ديجيتال راديوويزيوگرافي ) (RVGدر اندازه گيري ارتفاع استخوان فك پايين انجام شد.


برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *