نوامبر 30, 2022

آزمایشگاه فیزیولوژی

برای دانلود تمامی جزوات آزمایشگاه فیزیولوژی در محیط physioEX از طریق لینک های زیر اقدام کنید. دانلود جلسه ی اول / فیزیولوژی قلب دانلود جلسه ...
Posted in دانلود جزوه, دسته‌بندی نشده, فیزیولوژیLeave a Comment on آزمایشگاه فیزیولوژی

دانلود جزوه آزمايشگاه فيزيولوژي جلسه هشتم (خون)

در هر میلي متر مکعب خون حدودپنج میلیون گلبول قرمز وجود دارد. شکل مقعر الطرفین داشته كه وظیفه آن ها انتقالاکسیژن است.با پلاسما انتقال مي ...
Posted in دانلود جزوه, دسته‌بندی نشده, فیزیولوژیLeave a Comment on دانلود جزوه آزمايشگاه فيزيولوژي جلسه هشتم (خون)

جلسه هفتم فیزیولوژی (بایوفیدبک)

بایوفیدبک یا بازخوراند زیستي یکي از روش های درماني نوین در پزشکي مي باشد. بایوفیدبک تکنیکي درماني است که در آن افراد برای بهبود سلامت ...
Posted in دانلود جزوه, فیزیولوژیLeave a Comment on جلسه هفتم فیزیولوژی (بایوفیدبک)

دانلود جزوه فیزیولوژی جلسه ششم (الکتروانسوفالوگرام)

مغز انسان دارای میلیاردها سلول عصبي است.که با یکدیگر و دیگر سلولهای بدن، پیامهای عصبي رد و بدل مي­کنند. جهت ثبت سیگنالهای الکتریکي مغز ميتوان ...
Posted in دانلود جزوه, فیزیولوژیLeave a Comment on دانلود جزوه فیزیولوژی جلسه ششم (الکتروانسوفالوگرام)

دانلود جزوه فیزیولوژی جلسه پنجم(پالس اکسی متر)

در شرایطي که بخواهیم بر میزان اکسیژن داخل خون نظارت داشته باشیم، باید بتوانیم میزان درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین با اکسیژن شریاني را به صورت ...
Posted in دانلود جزوه, فیزیولوژیLeave a Comment on دانلود جزوه فیزیولوژی جلسه پنجم(پالس اکسی متر)

دانلود جزوه کار با اسپیرومتر

اسپیرومتر دستگاهی است برای اندازه‌گیری حجم هوای دم و بازدم. این دستگاه تنفس جهت اندازه گرفتن اکسیژن از هوای محیط و انتشار آن به سلول های بدن برای ...
Posted in دانلود جزوه, فیزیولوژیLeave a Comment on دانلود جزوه کار با اسپیرومتر

دانلود جزوه فیزیولوژی (جلسه دوم)

فشاری که از طرف جدار بطن چپ قلب به خون وارد مي شود و این جریان خون فشاری بر دیواره رگ ها وارد مي کند ...
Posted in دانلود جزوه, دسته‌بندی نشده, فیزیولوژیLeave a Comment on دانلود جزوه فیزیولوژی (جلسه دوم)

دانلود جزوه فیزیولوژی (جلسه اول)

در جلسه اول از ازمایشگاه فیزیولوژی در خصوص فیزیولوژی قلب و عوامل موثر بر حریان خون و نحوه ی محاسبه ی پارامترهایی مانند ویسکوزیته، فشار، ...
Posted in دانلود جزوه, دسته‌بندی نشده, فیزیولوژی۱ دیدگاه برای دانلود جزوه فیزیولوژی (جلسه اول)